Advokátske, Právnické služby

Firmy v USA slúžia najmä na expanziu na zahraničné trhy. Ich primárnou výhodou je ich väčšia dôveryhodnosť u zahraničných obchodných partnerov. Najobľúbenejšia je najmä LLC spoločnosť, ktorá nepodlieha zdaneniu, a jej založenie a udržiavanie je lacné

http://www.incorporated.sk/firma-v-usa

Výhodnosť anglických spoločností vyplýva najmä z toho, že jej spoločníci, ktorí nie sú rezidenti vo Veľkej Británii, neplatia vo Veľkej Británii žiadne dane z dividend a podielov na zisku vyplácaných anglickými spoločnosťami tejto FO alebo PO.

http://www.incorporated.sk/firma-v-anglicku

Občianske združenie môže byť založené za rôznymi účelmi, ktoré môžu smerovať k rozvoju vlastnej sebarealizácie, záľub, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, charity, rozvoja regióna a za účelom ďalších aktivít.

http://www.obcianske-zdruzenie.com/

Chcete sa svojej sro zbaviť? Chcete za Vašu firmu získať kúpnu cenu namiesto toho, aby ste mali náklady s jej likvidáciou?

http://www.odkupenie-sro.sk/

Skupina advokátskych kancelárii poskytujúcich komplexné právne služby a poradenstvo prostredníctvom svojich piatich pobočiek na Slovensku, Čechách a v Poľsku.

http://www.v4legal.sk/

Advokátska kancelária v Trenčíne poskytujúca právne služby v rámci všetkých odvetví súkromného i verejného práva s pôsobnosťou v celej SR.

http://www.zavaseprava.sk/

Poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného, rodinného, občianskeho, pracovného, správneho, ústavného a obchodného práva, zastupovanie pred súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva so zreteľom na ochranu práv klientov

http://www.advokat-troscak.sk/

Právne služby a poradenstvo so zameraním na občianske, obchodné, trestné, rodinné, daňové a pracovné právo, ďalej právo v oblasti nehnuteľností a vymáhanie pohľadávok. Advokátska kancelária s pôsobnosťou v Trenčíne.

http://www.advokatskakancelariatrencin.sk/

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, trestného práva, pracovného práva, daňového práva, konkurzov, reštrukturalizácii a vymáhania pohľadávok.

http://akdavidek.sk/

Advokátska kancelária so sídlom v Námestove poskytujúca kvalifikované právne služby fyzickým ako aj právnickým osobám v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, rodinného práva, ako aj v iných oblastiach.

http://www.advokatpataky.sk/